Nyheter Reportage

Färgämnen i kosmetika behöver ses över

Arbetet för säkra kosmetiska produkter i EU behöver bli bättre. Läkemedelsverket föreslår därför att alla tillåtna färgämnen ses över, att en systematisk bevakning av tillåtna ämnen införs och att medlemsstaternas deltagande i arbetet underlättas genom ökad transparens och bättre framförhållning.

Kosmetiska produkter som säljs inom EU ska vara säkra för människors hälsa. Regelverket har funnits sedan 1976 och för många ämnen på tillåtandelistorna har det inte skett någon förnyad vetensskaplig bedömning sedan det ursprungliga regelverket togs fram.

Läkemedelsverket förslår i en rapport till regeringen att Sverige ska arbeta för att snabba på processen av översynen av reglerna runt färgämnen i kosmetiska produkter inom EU.

Läkemedelsverket har identifierat 15 färgämnen som har flera brister och bör prioriteras. För att uppnå detta krävs det förändringar i bilagorna till kosmetikaförordningen inom EU.

För att den så kallade tillåtandelistan för färgämnen ska hållas uppdaterad föreslår Läkemedelsverket en rad ändringar:

  • Att kommissionen begär att SCCS omvärderar alla färgämnena i bilaga IV för att avgöra om det finns vetenskapliga underlag för att även fortsättningsvis tillåta eller begränsa ämnena. För att även övriga tillåtandelistor ska vara fortsatt trovärdiga behövs också utvärdering av listorna för konserveringsmedel och UV-filter. Arbetet bör bland annat omfatta utvärdering av befintligt underlag och vetenskapliga artiklar samt eventuella underlag till begränsningar för ämnena inom andra relevanta regelverk.
  • Kommissionen bör besluta om systematisk bevakning av ämnen som berörs av regelverket för kosmetika, bland annat för att uppmärksamma om de regleras inom andra regelverk för kemikalier, livsmedel eller läkemedel. Fortlöpande bevakning bör även ske om ett ämne får ny CLP-klassificering t.ex. som CMR eller sensibiliserande. Nya rön bör generellt medföra att ett översynsärende initieras.
  • Att underlaget inför initieringen av ärenden ska förbättras samt att transparensen och delaktigheten tidigt i processen ska öka för att minska behovet av tidskrävandeåterremitteringar.

Författare

Jessica S Kempe

Jessica S Kempe

Chefredaktör för Tidningen Kosmetik