Om Kosmetik & prenumeration

Bli först med att hålla dig uppdaterad om det senaste!

Kosmetik är skönhetsbranchens egen facktidning som bevakar händelser och nyheter i branschen med artiklar och reportage. Vi är en tidskrift oberoende av föreningar och organisationer med syftet att inspirera och öka kunskaperna för alla som arbetar inom skönhetsbranschen.

Tidningen Kosmetik håller branschen uppdaterad om allt från trender och senaste forskningsrön till utbildning, försäljning och nya produkter. Vi rapporterar om ny teknik, företag, produktlanseringar, branschstatistik och mycket mer.

Kosmetik erbjuder den mest träffsäkra kanalen för att kommunicera med hela skönhetsbranschen!

Kosmetik håller just nu på med att förnya tidningen och därför går det inte för tillfället att teckna en prenumeration. 

SÅ HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Information till prenumeranter
Vi sparar personuppgifter om dig när du blir prenumerant. Detta görs för att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster och ge dig erbjudanden som passar dina behov. Nedan följer information om behandlingen av dina personuppgifter samt dina rättigheter.
Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Tidningen Kosmetik AB
Organisationsnummer: 556757-1434
Strandvägen 37
114 56 Stockholm
Ändamål med behandlingen och rättslig grund
Dina uppgifter behandlas i den mån det är nödvändigt för att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig, såsom köp, fakturering, leverans och tillhandahållande av support. Därutöver används uppgifterna för att kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden. Behandlingen grundas på det avtal och den ömsesidigt rättsliga förpliktelse som uppstår till exempel då du gjort en beställning. Marknadsföringen skickas till dig grundat på antingen ett samtycke eller en intresseavvägning genomförd av personuppgiftsansvarig.
Data som behandlas är det du själv uppger när du blir kund hos oss eller kontaktar oss exempelvis via epost eller telefon. Det skapas även data när du loggar in på våra tjänster och i form av cookies när du besöker våra hemsidor.
Överföring av uppgifter
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster, exempelvis IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig samt i marknadsföringssyfte.
Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bäst sätt skydda dina personuppgifter.
Lagring och gallring
Dina personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.
Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att:
– När som helst och utan förklaring återkalla all behandling som grundas på ditt samtycke.
– Spärra dina uppgifter för marknadsföring.
– Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer personuppgiftsansvarig endast fortsätta behandlingen om det finns tvingande berättigade skäl.
– Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.
– Begära att bli raderad. Detta kan endast genomföras förutsatt att företaget inte är skyldigt att.behålla uppgifterna på någon annan laglig grund tex vis bokförings- och skattelagstiftning.
Kontakta vår kundtjänst på kosmetik@pressdata.se eller +46 (0)8 799 62 18.
Registerutdrag
Du har rätt att en gång per år begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas. Begäran om registerutdrag görs genom att kontakta oss på förlaget, jessica@tidningenkosmetik.se.
Säkerhet
Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.